Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1439599 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Huê Trân

 Huê Trân - ID: 1439599
 Name:  Huê Trân
 IP & Posted by:  27.65.13.21 on August 4, 2018 at 5:48am
 Updated by:  November 10, 2018 at 5:36am
 Gender:  Female
 Age:  54
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Can tho
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Buôn ban
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tim ban lâu dai .Tôi co 2 con 1 trai va 1 gai đa co viêc lam ôn đinh .Chông tôi đa mât gân 10 nam rôi
 Free Time:  Tôi đi chua xem ti vi don dep 01263845559 vi tôi ko co su dung đt thông minh nêu tim hiêu đc tôi se xoa bo hô so
 I Am:  Toi sông co trach nhiêm đơn gian
 Looking For:  Tôi tim ban để chia sẽ cung nhau lo lăng đê đi hêt quang đoi con lai .Tôi tim ban thât long xin cam on đa đoc wa hô so cua Toi .Chuc cac ban tim đc nua con lai cua minh.

Back | Send Email to Huê Trân (ID: 1439599)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.